Regulamin

REGULAMIN

Niniejsza treść reguluje zasady korzystania ze strony http://kursy-w-sieci.pl (zwanej dalej STRONĄ). Warunkiem korzystania ze strony http://kursy-w-sieci.pl i każdorazowo korzystania z usług jest akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

 1. Użytkownik – to osoba, która zawiera umowę z operatorem o świadczenie usług.
 2. Usługodawca – to http://kursy-w-sieci.pl
 3. Adresat – to właściciel adresu email, na który wysyłane są wiadomości elektroniczne od operatora
 4. Regulamin – to regulamin użytkowania strony
 5. Usługa – to usługi świadczone przez stronę na rzecz użytkownika strony
 6. Konto – to zbiór, szereg funkcji, praw dostępu, narzędzi udostępnianych Użytkownikowi strony
 7. Umowa – to umowa świadczenia usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu strony, którą użytkownik zawiera poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Korzystanie ze Strony nakłada na użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:

 • Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zmianami)
 • Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Przedmiotem działalności Strony jest świadczenie usług na rzecz użytkownika. Strona świadczy usługi marketingu sieciowego w ramach sieci internetowej.

Do użytkowania Strony niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę tzw. ?ciasteczek?.

Zostaną dołożone wszelkie starania, aby Strona funkcjonowała poprawnie podczas korzystania z jej zasobów poprzez najnowsze przeglądarki internetowe.

Nie gwarantuje się, że strona będzie funkcjonowała bezwględnie we wszystkich przeglądarkach, jak nie może zapewnić 100% dostarczalności i możliwości odczytania wiadomości elektronicznych przez nią wysyłanych.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Użytkownik dokonując rejestracji oraz korzystając ze Strony akceptuje następujące postanowienia:

 1. a) zapoznałem się z Regulaminem,
 2. b) akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu,
 3. d) przystępuję dobrowolnie do użytkowania Strony,
 4. e) dane wskazane podczas rejestracji lub/i aktualizacji do mnie należą i są prawdziwe,
 5. f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stronę, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, do celów skutecznego wykonania Umowy,
 6. g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych ze Strony (w tym informacji technicznych, aktualności oraz materiałów reklamowych i promocyjnych),
 7. h) w sposób legalny umieściłem dane w formularzu rejestracyjnym, oświadczam, że są prawdziwe i nie naruszam tym samym praw osób trzecich,
 8. j) akceptuję fakt, iż Strona może w dowolnym momencie wejść w tryb komercyjny co będzie skutkowało wymogiem płatności za świadczone usługi.

Użytkownik nie może:

 1. a) działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami;

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane w procesie rejestracji oraz aktualizacji.

PŁATNOŚCI

Użytkowanie Strony jest zwolnione z opłat.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona zobowiązuje się do świadczenia usługi w możliwie najwyższym stopniu dostępności.

Strona nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy techniczne, niedostępność części lub wszystkich usług na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych (np. awaria datacenter, zjawiska przyrody, awarie serwerów, zasilania, dostępności po stronie usługodawców internetowych).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) niedostępność w wyniku prowadzonych usprawnień, aktualizacji na Stronie,
 2. b) treści przesyłane przez Użytkowników Strony
 3. c) roszczenia skierowane za działania Użytkowników powodujących naruszenie niniejszego Regulaminu lub prawa. Pełną odpowiedzialność za treść jak i skutek jej wysłania ponosi Użytkownik (Nadawca) Konta.

PRAWA AUTORSKIE

Stronie przysługują majątkowe prawa autorskie do Strony oraz treści w niej zamieszczonych, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

Strona nie zezwala na wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Stronie za wyjątkiem sytuacji gdy Strona wyrazi zgodę oraz zakres wykorzystania w/w elementów.

Strona nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie treści przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona może zmienić regulamin i opublikować, zaktualizować go na niniejszej stronie.

Strona zobowiązana jest powiadomić Użytkowników o zmianie regulaminu. Strona powiadomi Użytkowników poprzez wiadomość email nie krócej niż 10 dni przed wprowadzaną zmianą.

Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnej chwili jej trwania. Rozwiązanie umowy następuje na skutek przesłania deklaracji rozwiązania, drogą emailową do działu obsługi użytkownika (formularz kontaktowy)

Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne: email lub formularz kontaktowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01.06.2015 roku i jest dostępny na stronie http://kursy-w-sieci.pl/regulamin

 

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress